REKLAMAČNÍ ŘÁD LIHOVARU A PĚSTITELSKÉ PALÍRNY

 

Platí od: 5.2.2016, veřejně přístupný na www.lihovarponesice.cz

Provozovatel: Lihovar Poněšice s.r.o., Poněšice 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále jen provozovatel, lihovar, palírna nebo zhotovitel)

  • adresa provozovny: Poněšice 1, Hluboká nad Vltavou 373 41
  • tel. 776 599 654 - příjem suroviny, výdej lihu
  • tel. 777 715 729 - lihovar - objednávky
  • e-mail: obchod@lihovarponesice.cz

 

Reklamační protokol je formulář provozovatele vyplněný a potvrzený provozovatelem i zákazníkem, popisující předmět reklamace, požadavky zákazníka a stanovisko provozovatele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. 

 

Reklamace produktů lihovaru

Vztah mezi zákazníkem a provozovatelem Lihovaru upravuje především zákon č. 61/1997 Sb. o lihu a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu obchod@lihovarponesice.cz

Prodávající odpovídá za skryté vady, které se vyskytnou po převzetí zboží, ledaže by tyto vady byly způsobeny nedodržením skladovacích podmínek. Takové zboží, u kterého se vyskytly vady v důsledku nesprávného skladování, se pokládá za poškozené. V případě skryté vady má kupující právo na nové bezvadné zboží.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží. Prodávající sepíše při převzetí reklamovaného zboží reklamační protokol.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

 

Reklamace služby pěstitelského pálení

Vztah mezi zákazníkem a palírnou upravuje především zákon č. 61/1997 Sb. o lihu a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Reklamaci služby pěstitelského pálení musí provést zákazník osobně v palírně. Bez zpětného předložení prodejky nemůže být zahájeno reklamační řízení. Na vyzvání zákazníka je palírna povinna, sepsat reklamační protokol. Rozhodčím orgánem při sporu palírny se zákazníkem (neuznaní reklamace) je příslušný soud.

Líh získaný ze suroviny se převážně ředí a vydává zákazníkovi o koncentraci (lihovitosti) 50% obj. etanolu při 20 oC. K ředění se používá osmózně filtrovaná voda připravená palírnou. Na vyžádání zákazníka se ředění nemusí provádět. Líh se vydává do nádob přinesených zákazníkem. Palírna doporučuje provádět přepravu lihu v pečlivě zabalených skleněných nádobách nebo v nerozbitných (umělohmotných), potravinářsky nezávadných nádobách. Za čistotu a těsnost přepravních nádob odpovídá zákazník.

Lihovitost a objem lihu se mění s teplotou lihu, k určení přesné lihovitosti (koncentrace etanolu) slouží alkoholometrické tabulky, popř. úřední alkoholometrické tabulky na palírně.

K ověření lihovitosti (koncentrace v obj.% v závislosti na teplotě) lihu na palírně slouží kalibrovaný (úředně ověřený) laboratorní lihoměr s teploměrem. K ověření objemu (množství v litrech) lihu na palírně slouží laboratorní odměrné nádoby, kterými je před zákazníkem líh odměřen a vydán do nádob přinesených zákazníkem.

Za zaplacený líh znehodnocený zákazníkem na palírně (např. rozbitím či přelitím nádoby), popř. u zákazníka (nesprávným uskladněním, zřeďováním apod.) nenese palírna odpovědnost a ani není pro tento případ pojištěna.

Pokud dojde pěstitelským pálením v pěstitelském období k výrobě přesahující 60 litrů 50% lihu (etanolu), je povinností zákazníka odebrat toto množství etanolu do 3 měsíců ode dne jeho výroby.

Pokud dojde pěstitelským pálením v pěstitelském období k výrobě přesahující 60 litrů 50% lihu (etanolu), je povinností zákazníka uhradit palírně za toto množství částku ve výši spotřební daně vypočítané dle zákona o SD (tj. plnou spotřební daň). 

Reklamace kvality lihu (jeho chuti, vůně a barvy) je možná na palírně až po zaplacení a převzetí lihu. Palírna sepíše, na vyžádání zákazníka, reklamační protokol na kvalitu lihu a vyjádří se k reklamaci na adresu zákazníka ihned, tj. v den převzetí reklamace od zákazníka. Kvalitativní znaky vydávaného lihu stanový příslušné vyhlášky zákona o lihu a o potravinách ve svých přílohách. Reklamace kvality lihu, který si zákazník již odvezl domů, není možná. V případě zakalení lihu jeho ředěním na zákazníkem požadovanou lihovitost (% obj.), nenese palírna za toto zakalení odpovědnost a zákazník se předem zřekl vymáhání jakékoliv náhrady za takto zakalený líh. Kvalita destilátu (jeho chuť a vůně a nateklé množství) je přímo úměrná kvalitě dodaného kvasu. Surovinu přijatou na palírnu jako nekvalitní kvas nelze reklamovat na její vůni, chuť a čirost.

Nárok pěstitele v litrech lihu není předem znám (viz. § 595 obč. zákoníku - nejisté budoucí užitky). Reklamaci zákazníka na množství vyřídí zaměstnanec palírny opětovným přeměřením objemu pomocí laboratorních odměrných nádob a přeměřením lihovitosti pomocí kalibrovaného laboratorního lihoměru s teploměrem. Na pozdější reklamace množství lihu odvezeného z palírny nebude brán zřetel. Reklamaci množství lihu přezkoumá palírna ihned, jakmile je to možné, aniž tím však omezuje ostatní zákazníky při výdeji lihu. Reklamační protokol se v tomto případě nesepisuje.